ПГ Тодор Пеев Етрополе

Документи 2017-2023г.

Прикачени документи

Етичен кодекс на училищната общност
Правилник за дейността на училището
Форми на обучение
Училищен учебен план 2017, за 12 клас
Училищни учебни планове 2020 г.
Училищен учебен план 2020 г., 8 клас, дуална форма
Дневно разписание на училището 2020 г.
Годишен план на училището 2020 г.
Програма за ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
План за квалификационната дейност
Мерки за повишаване качеството на образованието
План стратегия 2018-2020г.
Стратегия за развитие 2016-2020г.
План-програма БДП 2021г.
Училищни учебни планове 2021-2022г.
Организация-учебен ден 2021-2022г.
Правила-атестиране 2021-2022г.
Правилник-пропусквателен режим 2021-2022г.
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование- гражданско 2021-2022г.
Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, за намаляване броя на учениците, ранно напуснали училище
Правилник за дейността 2021-2022г.
Заповед - форми на обучение
Вътрешни правила за работна заплата
УУП-ЕИ 2022-2023г.
УУП-ПСТ 2022-2023г.
ВПРЗ-актуализиран
Седмично разписание- първи срок 2022-23
Организация учебен ден 2022-2023г.
Правилник за дейността 2022-2023г.
Заповед - форми 2022-2023г.
Правила - обучение СФ 2022-2023г.
Програма ГЗЕИО 2022-2023г.
УП отсъстващи2022-2023г.
УП-грамотност
План-програма БДП 2022-2023г.
Седмично разписание- втори срок 2022-23