ПГ Тодор Пеев Етрополе

BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

 Професионална гимназия „Тодор Пеев“, гр. Етрополе работи по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

На училището са предоставени 23 бр. електронни устройства за работа в ОРЕС. Електронните устройства са за учениците от училището, които нямат възможности за закупуване.

На училището са предоставени и 8 броя електронни устройства за учителите.

10 педагогически специалисти и 35 ученици ще бъдат обучени за работа със специализирани образователни платформи и образователни ресурси за провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове