ПГ Тодор Пеев Етрополе

"Учители в действие"

Фондация "Образователно сътрудничество" стартира проект „Учители в действие”, дог. № BG05M2OP001-3.017-0006, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8 училища-партньори за ефективна работа в мултикултурна среда в основна, средна, гимназиална и професионална степен, чрез прилагане на цялостен стратегически и обучителен подход.

Срокът на изпълнение на проекта е от 22.12.2020 г. до 22.04.2023 г.

Партньори:

  • Основно училище „Антон Страшимиров“
  • Професионална гимназия "Тодор Пеев"
  • Средно училище "Асен Златаров"
  • Основно училище „Свети Паисий Хилендарски”
  • Средно Училище „Христо Смирненски“
  • Обединено Училище "Св.Св. Кирил и Методий"
  • Обединено Училище "Любен Кравелов"
  • Професионална Гимназия по механизация в селското стопанство "Пейо Яворов

Прикачени документи

Обява за експертни дейности