ПГ Тодор Пеев Етрополе

Документи 2017-2023г.

Прикачени документи

Седмично разписание- втори срок 2022-23
План-програма БДП 2022-2023г.
УП-грамотност
УП отсъстващи2022-2023г.
Програма ГЗЕИО 2022-2023г.
Правила - обучение СФ 2022-2023г.
Заповед - форми 2022-2023г.
Правилник за дейността 2022-2023г.
Организация учебен ден 2022-2023г.
Седмично разписание- първи срок 2022-23
ВПРЗ-актуализиран
УУП-ПСТ 2022-2023г.
УУП-ЕИ 2022-2023г.
Вътрешни правила за работна заплата
Заповед - форми на обучение
Правилник за дейността 2021-2022г.
Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, за намаляване броя на учениците, ранно напуснали училище
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование- гражданско 2021-2022г.
Правилник-пропусквателен режим 2021-2022г.
Правила-атестиране 2021-2022г.
Организация-учебен ден 2021-2022г.
Училищни учебни планове 2021-2022г.
План-програма БДП 2021г.
Стратегия за развитие 2016-2020г.
План стратегия 2018-2020г.
Мерки за повишаване качеството на образованието
План за квалификационната дейност
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
Програма за ранното напускане на училище
Годишен план на училището 2020 г.
Дневно разписание на училището 2020 г.
Училищен учебен план 2020 г., 8 клас, дуална форма
Училищни учебни планове 2020 г.
Училищен учебен план 2017, за 12 клас
Форми на обучение
Правилник за дейността на училището
Етичен кодекс на училищната общност