ПГ Тодор Пеев Етрополе

Училището работи по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа на дуалната система на обучение"

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ТОДОР ПЕЕВ“, ГРАД ЕТРОПОЛЕ

 

Училището работи по проект BG05M2OP001-2.014-0001

„Подкрепа на дуалната система на обучение“

 

Дейности по проекта

Дейност 1 Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение

1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение; 

1.2. Закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства;

1.3. Разработване/закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности на ниво училище.

Дейност 2 Дейности в подкрепа на образователната система

Дейностите включват разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, изготвяне на инструментариум за оценка на работното място.

Дейност 3 Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение:

 3.1. Предоставяне на подкрепа за ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение, посредством участия в „пробно стажуване“ в партниращо фирми - "Елаците- МЕД“АД , "Геострой" АД и "Геотрейдинг" АД;

3.2. Провеждане на допълнителни занимания по чужд език  - английски и професионална подготовка за ученици, които се обучават в X-ти клас на първи гимназиален етап.

Дейност 4 Дейности в подкрепа на работодателите:

4.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения;

4.2. Осигуряване на наставници за провеждане на дуалната система на обучение в предприятията;

4.3. Информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната система на обучение сред представители на предприятия.

Дейност 5 Дейности в подкрепа на родителите

Дейностите включват работа със заинтересованите страни за подобряване на връзката "ученик – училище – родител - работодател" и популяризиране на дуалната система на обучение - 10 родители и техните деца се включиха в информационната кампания по проекта, проведена в Банско през юли 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

Професионална гимназия „Тодор Пеев“, град Етрополе  работи по проект "Подкерпа за дуалната система на обучение", финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 03.02.2020 г.

Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от наставници -представители на работодателите.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Повишаване на броя на учениците в професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионална подготовка, и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда;
  2. Повишаване на дела на завършилите професионално образование, които са започнали работа, свързана с образованието им, в първата година след завършването;
  3. Подобряване на връзката „ученик – училище – родител – работодател“ и популяризиране на дуалната система на обучение.

Целевите групи по проекта са:

  1. Ученици от професия "Монтьор на транспортна техника", специалност "Пътно – строителна техника" и професия "Електромонтьор", специалност "Електрически инсталации" в дуална система на обучение.
  2. Учители по професионална подготовка в училището и учители методици;
  3. Наставници – представители на партниращите предприятия;
  4. Родители.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прикачени документи

Информация